Obchodné podmienky1. Podmienky nákupu

Nákup tovaru prostredníctvom Internetového obchodu www.ecofan.sk (ďalej len obchodu) môže uskutočňovať každá osoba bez obmedzenia, za predpokladu, že bude dodržiavať nižšie uvedené podmienky. Internetový obchod ecofan.sk sa zaväzuje dodať zákazníkovi akýkoľvek tovar, ktorý si objednal z aktuálnej ponuky Internetového obchodu najneskôr do 21 pracovných dní od pripísania zálohovej platby za objednaný tovar na bankový účet prevádzkovateľa eshopu. V prípade, ak Internetový obchod ecofan.sk nebude môcť z technických alebo iných dôvodov zákazníkovi tovar dodať, budeme zákazníka neodkladne o tejto skutočnosti informovať. Tovar zasielame kuriérskou službou zákazníkovi na adresu, ktorú uvedie pri registrácii alebo pri vyplnení objednávky.
 

2. Prepravné náklady

Tovar Vám doručíme kuriérskou spoločnosťou v pracovných dňoch do 24 hod. 
Pri zásielkách, ktorých hmotnosť presahuje 5 kg, alebo sú rozmerovo netypické bude zákazník informovaný o cene prepravného formou emailu. Doručenie kuriérskou službou do 24 hodín sa rozumie čas od prevzatia zásielky kuriérom z expedície do doby doručenia adresátovi. Zber balíkov sa vykonáva 1x za pracovný deň. Uvedené prepravné náklady platia pri dodaní tovaru v celej Slovenskej republike. Pri dodaní tovaru do zahraničia účtujeme individuálne prepravné náklady podľa platných medzinárodných cenníkov doručovateľa. Tovar do zahraničia doručujeme, len na základe dohody so zákazníkom.
 

3. Dodanie tovaru

Po prijatí objednávky sa obchod ecofan.sk zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr 21 pracovných dní od pripísania zálohovej platby za objednaný tovar na bankový účet prevádzkovateľa eshopu. V prípade, že je tovar vyradený z predaja priamo výrobcom, bez toho, aby nás o tom upovedomil, budeme Vás bezodkladne informovať telefonicky alebo mailom. Tovar, ktorý sa nachádza priamo v našom sklade zasielame do 48 hodín. Takýto tovar je označený poznámkou "ihneď k odberu". Dodacia doba na tovar na „objednávku“ sa riadi dodacou dobou po vzájomnej dohode obidvoch strán, ak nie je uvedená dodacia doba priamo pri produkte. Dodacie lehoty sa počítajú v pracovných dňoch, počas dní pracovného voľna zásielky neexpedujeme. Internetový obchod ecofan.sk si vyhradzuje právo nedodržať dodaciu lehotu z objektívnych dôvodov, pri výskyte ktorých však bude neodkladne informovať odberateľa, ktorý môže následne odstúpiť od zmluvy.
 

4. Platobné podmienky

Po objednaní tovaru Vám na email uvedený v objednávke bude zaslaná predfaktúra na úhradu. Spôsob platby: Priamym vkladom na účet v Tatrabanke, a.s. Platbou cez Internet Banking na náš bankový účet. Platbou šekom cez Slovenskú poštu na bankový účet prevádzkovateľa Pri platbe uvádzajte aj Variabilný symbol, ktorý je uvedený aj na predfaktúre a je to číslo Vašej objednávky. Variabilný symbol slúži na rýchlejšie priradenie Vašej platby. Číslo účtu na úhradu: platby zo Slovenska: Tatrabanka, a.s. , č. ú. : 2629729199/1100. Názov a adresa príjemcu platby: Daša Semaničová - GABO Plus, Levočská 114, 080 01 Prešov.

Účel platby Platby zo zahraničia trvajú aj niekoľko dní, preto upozorňujeme zákazníkov platiacich zo zahraničia, že treba platbu previesť v predstihu a počítať z dobou 3-7 dní ( závisí od zahraničnej banky).
 

5. Ceny

Ceny uvedené v Internetovom obchode ecofan.sk , platia pre nákup produktov prostredníctvom online obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.
 

6. Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať bez poplatku, ak je vo fáze "Prijatá" a to do 12 hodín od realizácie objednávky. Objednávku je možné stornovať na obchod@ecofan.sk. Stornovanie objednávky po tomto termíne, alebo, ak je už objednávka vo fáze Vybavuje sa je možné iba po dohode s dodávateľom. Stornovaním takejto objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Potvrdenie stornovania objednávky Vám bude zaslané na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Objednaním tovaru sa medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvára kúpnopredajná zmluva. Upozorňujeme zákazníkov, že ak si tovar objednajú a do 12 hodín od prijatia objednávky nestornujú, sú povinný objednaný tovar zakúpiť a predfaktúru uhradiť. Inak si prevádzkovateľ bude uplatňovať náhradu škody . Preto upozorňujeme zákazníkov, v prípade, že si objednávku tovaru rozmysleli, alebo im nevyhovujú obchodné podmienky po objednaní, dajte nám ihneď vedieť emailom, najneskôr do 12 hodín od objednania tovaru. Ak tak neučiníte, budeme vašu objednávku považovať za záväznú.
 

7. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť časť alebo celú objednávku v týchto prípadoch: - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. - výrazne sa zmenila cena tovaru za akú si kupujúci tovar objednal. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka navrátená na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne, najneskôr do 15 pracovných dní.
 

8. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave v pôvodnom obale a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok: kontaktujte nás ,že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Tovar zašlite späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt. Tovar nesmie byť viditeľne použitý, poškodený. Zašlite ho spolu s dokladom o kúpe ( daňový doklad). Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 

9. Záručná doba a reklamácie.

Záručná doba je štandardne 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Pri uplatnení reklamácie je potrebné postupovať nasledovne: poslať na adresu firmy Daša Semaničová - GABO Plus, Levočská 114, 080 01 Prešov, písomné oznámenie o reklamácii, ktoré musí obsahovať: údaje o spotrebiteľovi s tel. kontaktom názov výrobku podľa faktúry, dátum zakúpenia tovaru a číslo faktúry resp. číslo objednávky podrobný popis reklamovanej závady, prípadne zaslaním fotografie na náš email obchod@ecofan.sk dátum odoslania reklamovaného tovaru. na základe tohto písomného oznámenia sa s Vami spojí príslušný pracovník našej firmy a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe. Zmeny konštrukcie a prevedenia, ktoré negatívne neovplyvňujú vzhľad alebo funkciu výrobku, neoprávňujú k námietkam a reklamáciám. Spôsob zasielania tovaru volíme podľa veľkosti a nebezpečenstva poškodenia tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo zmene jeho vlastností.

Orgán dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 051/ 7721 597 fax č.: 051/ 7721 596
 

10. Prevzatie tovaru od doručovateľa kuriérskej prepravnej služby

Tovar z ecofan.sk , je k Vám doručovaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Môže sa stať, že zásielka k Vám príde poškodená. V takom prípade postupujte, prosím, nasledovne: Zásielku si pred doručovateľom prezrite a otvorte.

V prípade poškodenia obalu (roztrhaný, rozmočený…) spíšte ihneď s doručovateľom zápisnicu o škodovej udalosti.

V prípade problému s poškodením obalu kuriérskou službou, nám napíšte na adresu obchod@ecofan.sk. Do predmetu uveďte "Sťažnosť na dopravu", popíšte problém, uveďte kontakt na seba, číslo zásielky a číslo faktúry. Váš problém budeme riešiť s dopravcom a oznámime Vám ďalší postup. Príjemca zásielky je povinný si pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zjavných a na povrchu obalu zásielky viditeľných poškodeniach, (ale aj pri zjavných a vo vnútri zrejmých čiastočných stratách zásielky), tieto poškodenia ihneď hlásiť. V prípade škody je potrebné spísať pri doručení balíka zápisnicu o škodovej udalosti. K prerokovaniu nároku na odškodnenie treba uviesť číslo balíka a priložiť doklady o obsahu balíka a popis škody s finančným nárokom. V prípade akéhokoľvek poškodenia balíka treba umožniť prepravcovi alebo jeho zástupcovi overenie poškodenia, a preto je potrebné ponechať tovar v stave a balení ,ktoré bolo v čase vzniku poškodenia. Prepravca si vyhradzuje právo na prehliadnutie škody do 3 pracovných dní po oznámení škodovej udalosti.
 

11. Ochrana osobných údajov:

Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade tretej osobe! Svoje údaje zadávate pri registrácii, prípadne vytvorení objednávky. Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v registračnom formulári, môžete uviesť adresu doručenia inú , my sa potom budeme riadiť týmto Vašim pokynom. Pri registrácii , objednávke tovaru dávate súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Prehlásenie o ochrane osobných údajov Odoslaním registračného formulára, objednávkového formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Daša Semaničová - GABO Plus, ako prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke, ktorá nesúvisí s propagáciou internetového obchodu www.ecofan.sk. Súčasne sa zaväzuje, že na výslovné želanie zákazníka, aj bez uvedenia dôvodov kedykoľvek jeho osobné údaje nevratne odstráni zo svojej databázy.